SMPK RY  | Kilpailut  | Kerhoillat  | Kuvagalleria  | Tietolaari  | Sidonta videoita  | Reseptejä  | Kurssit  | Reissut/ Tapahtumat
Hallitus
Säännöt
Jäsenanomuslomake


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Saaristomeren Perhokalastajat ja sen kotipaikka on Raisio

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on Urheilukalastuksen ja erityisesti perhokalastuksen sekä kalavesien hoidon edistäminen ja kehittäminen, kalastuskulttuurin vaaliminen sekä hyvän ja oikean kalamieshengen luominen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- pyrkii hankkimaan jäsenistölleen kalavesiä

-pyrkii harjoittamaan kalavesien hoitoa

- järjestää valistus-ja koulutustilaisuuksia

- harjoittaa nuorisotoimintaa

- järjestää kilpailuja

- järjestää kalastusmatkoja jäsenilleen sekä kotimaassa että ulkomailla

- luo yhteyksiä alaln kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna luvan saattuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksusnsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdidtyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasta vahingoittanut tai ei enään täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu vuosikouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallitusen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilitarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilitarkastajille viimeistään kolme(3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi(2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetusita jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistan yksinkertaisella äänten enemistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys

5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilitarkastajien lausunto

6 päätetään tilipäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myötämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9 valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun

12 Sääntojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös säännötöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäosan (3/4) enemistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määrämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.